NUOTOLINIŲ MEDICINOS KONSULTACIJŲ TEIKIMO TAISYKLĖS

 

1.Bendrosios sąlygos

1.1. Šios nuotolinių medicinos konsultacijų teikimo taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato nuotolinių medicinos konsultacijų teikimą (toliau – Konsultacijos) vartotojams. Konsultacijos apima šeimos gydytojo teikiamas medicinos konsultacijas sveikatos priežiūros klausimais nuotoliniu būdu, naudojant nuotolines komunikavimo priemones – video skambutis ir/ar skambutis telefonu prisijungus prie nuotolinių medicinos konsultacijų teikimo sistemos.

1.2. Konsultacijas teikia kvalifikuoti šeimos gydytojai, turintys atitinkamas licencijas ir leidimus bei turintys teisę vykdyti asmens sveikatos priežiūros veiklą.

1.3. Konsultacijos vartotojams teikiamos prisijungus prie nuotolinių medicinos konsultacijų teikimo internetinės sistemos www.medcall.lt (toliau – Portalas).

1.4. Konsultacijas gali gauti:

(a) vartotojai, apdrausti savanorišku sveikatos draudimu ir turintys galiojantį draudimo polisą draudimo kompanijos, su kuria Portalas yra sudaręs bendradarbiavimo sutartį;

(b) vartotojai, kurių Konsultacijas apmoka kiti Portalo partneriai pagal atskiras bendradarbiavimo sutartis;

(c) kiti vartotojai, kurie savarankiškai užsiregistravo Portale ir sutiko su šiomis Taisyklėmis bei apmokėjo už Konsultacijų suteikimą;

1.5. Kiekvienas vartotojas, norintis gauti Konsultacijas, privalo užsiregistruoti Portale, susipažinti su šiomis Taisyklėmis ir su jomis sutikti. Nesutikus su Taisyklėmis, vartotojas negali gauti Konsultacijų ir turi kreiptis į savo šeimos gydytoją tiesiogiai.

1.6. Konsultacijos reiškia bendro pobūdžio rekomendacines medicinos konsultacijas rūpimais sveikatos priežiūros klausimais, rekomenduojant vartotojui apsilankyti pas atitinkamą sveikatos priežiūros specialistą, jei Konsultacijų metu būtų nustatytas toks poreikis.

1.7. Portalo gydytojai Konsultacijas vartotojui teikia šiais klausimais:

1.7.1. sveikos gyvensenos;

1.7.2. racionalios mitybos;

1.7.3. vaikų auginimo, mitybos ir priežiūros;

1.7.4. vaistų vartojimo;

1.7.5. simptominio gydymo;

1.7.6. tyrimų rezultatų vertinimo;

1.7.7. kitais nesudėtingais sveikatos priežiūros klausimais, nereikalaujančiais detalios ir tiesioginės vartojo apžiūros ir/ar tyrimų.

1.8. Konsultacijos nereiškia konkrečios vartotojo diagnozės nustatymo ir gydymo paskyrimo, o apima tik rekomendacinio pobūdžio patarimus, kaip elgtis esant tam tikriems simptomams, ir vartotojo nukreipimą atlikti tolimesnius sveikatos priežiūros veiksmus. Konsultacijų metu Portalo gydytojai neturi galimybės paciento apžiūrėti,fiziškai įvertintijo sveikatos būklę, todėl Konsultacijos negali visiškai pakeisti tiesioginės gydytojo apžiūros ir/ar konsultacijos, vartotojui atvykus į priėmimą pas gydytoją.

1.9. Konsultacijos jokiais būdais negali pakeisti ir nepakeičia skubios medicinos pagalbos. Skubi medicinos pagalba – tai kvalifikuota pagalba tais atvejais, kai yra tiesioginė grėsmė paciento gyvybei, arba ji gali kilti bet kuriuo atveju dėl ūmios ligos ar įvykio, sukeliančio pavojingąar kritinę sveikatai būklę, todėl tokiais atvejais vartotojas privalo kreiptis tiesiogiai į skubios medicinos pagalbos ar kitą gydymo įstaigą ir gauti kvalifikuotą medicinos pagalbą ne nuotolinėmis komunikavimo priemonėmis.

1.10. Jei vartotojo būklė yra sunki ar reikalaujanti medicinos specialisto apžiūros, vartotojas turi nedelsdamas kreiptis į gydymo ar skubios medicinos pagalbos įstaigą. Sunki būklė gali būti apibūdinama, kaip:

1.10.1. pasunkėjęs kvėpavimas;

1.10.2. stiprus kraujavimas, kuris negali būti sustabdytas;

1.10.3. skausmas krūtinės srityje;

1.10.4. sąmonės netekimas, galvos svaigimas;

1.10.5. ūmus, nuolatinis skausmas.

1.11.Portalo gydytojai gali atsisakyti teikti Konsultacijas:

1.11.1. apie naujagimių, kūdikių ir vaikų iki 3 metų amžiaus ligas;

1.11.2. nepilnamečiams iki 16 metų;

1.11.3. agresyviai nusiteikusiems vartotojams;

1.11.4. įtarus vartotojo nėštumo patologiją;

1.11.5. įtarus vartotoją sergant psichikos liga;

1.11.6. įtarus vartotojo apsinuodijimą narkotinėmis ir psichotropinėmis medžiagomis;

1.11.7. įtarus, kad vartotojas yra neblaivus.

1.12.Portalo gydytojas gali sustabdyti Konsultacijos teikimą, jeigu Konsultacijos metu

paaiškėja ar yra pagrindo įtarti,kad vartotojo sveikatos būklė yra sunki arba tolimesnis

kokybiškas vartotojo konsultavimas neįmanomas be tiesioginės vartotojo apžiūros gydymo įstaigoje.

1.13.Konsultacijų paslaugų kaina ir mokėjimo tvarka vartotojui nurodoma Portale, vartotojui prisiregistravus ir identifikavus savo prisijungimo duomenis.

2.Konsultacijų teikimo tvarka

2.1. Konsultacijos teikiamos prisijungus prie Portalo ir jame užsiregistravus bei sukūrus individualiąprisijungimo paskyrąsu prisijungimo identifikavimo vardu ir slaptažodžiu. Paskyroje asmuo turės įvesti vardą, pavardę, kontaktinius duomenis, draudimo poliso indentifikavimo kodą (jei tokį turi). Registruotis Portale gali asmenys sulaukę 16 metų.

2.2. Užsiregistravęs vartotojas turi susipažinti su Taisyklėmis ir patvirtinti sutikimą su Taisyklėmis.Nesutikęs su Taisyklėmis, vartotojas negalės naudotis Konsultacijomis.

2.3. Konsultacijos gali būti teikiamos Portale nurodytu Konsultacijų teikimo laiku.

2.4. Vartotojas, įvedęs prisijungimo duomenis ir prisijungęs prie Portalo bei norėdamas gauti Konsultaciją, savo pasirinkimu iš anksto registruojasi konkrečiam Konsultacijos laikui (pagal Portalo pateiktą Konsultacijų teikimo grafiką) ir nurodo pageidaujamą Konsultacijos gavimo būdą – telefonu ar video skambučiu.

2.5. Portalo gydytojas vartojo pasirinktu būdu susisiekia su vartotoju jo pasirinktu Konsultacijos laiku. Portalo gydytojas gali vėluoti susisiekti su vartotoju jo užregistruotai Konsultacijai ne ilgiau kaip 2 (dvi) minutes.

2.6. Jei Portalo gydytojui bandant susisiekti su vartotoju jo pasirinktu laiku nepavyksta susiekti ilgiau nei 5 minutes, laikoma, kad Konsultacija neįvyko.

2.7. Vienos Konsultacijos trukmė negali būti ilgesnė nei 15 (penkiolika) minučių. Jei vienos Konsultacijos metu buvo išnaudotas ne visas Konsultacijos (15 minučių) laikas, šis neišnaudotas laikas nėra perkeliamas kitam kartui.

2.8. Konsultacijos laikas gali būti perkeltas tik tuo atveju, jei Konsultacija buvo nutraukta dėl techninių kliūčių, atsiradusių dėl Portalo kaltės ar Portalo trikdžių. Jei video Konsultacijos metu dėl nepakankamai gero interneto ryšio Konsultacija negali būti kokybiškai teikiama, Portalo gydytojas perskambina vartotojui telefonu.

2.9. Konsultacijų metu vartotojui suteikiama bendro pobūdžio medicinos konsultacija vartotojo rūpimais sveikatos priežiūros klausimais. Konsultacijos metu suteikti patarimai ir rekomendacijos nėra ir negali būti suprantamos kaip konkretaus gydymo paskyrimas. Vartotojas turi savarankiškai rūpintis savo sveikata ir po Konsultacijos nuspręsti ar jam reikalinga tiesioginė gydytoja apžiūra ir ar Konsultacijos metu suteiktos informacijos jam pakanka pašalinti negalavimą ir/ar susirgimą.

2.10. Konsultacijos metu vartotojas turi suteikti konsultuojančiam gydytojui kiek įmanomąišsamesnįrūpimoklausimo aprašymą/apibūdinimą,nurodyti visus simptomus ir negalavimus, kad konsultuojantis gydytojas galėtų suteikti kuo išsamesnę ir naudingą vartotojui Konsultaciją sveikatos priežiūros klausimu.

2.11. Dėl informacijos trūkumo (pvz., nepakankamai tikslus apibūdinimas), informacijos perdavimo trukdžių (pvz., nepakankamai ryškus vaizdas), Portalo gydytojai Konsultacijų metu ne visada gali pateikti išsamią medicininę išvadą ir/ar rekomendaciją.

2.12. Konsultacijos metu vartotojas turi susilaikyti nuo klausimų ir/ar komentarų, nesusijusiųsu asmens sveikatos priežiūra.Konsultuojantis gydytojas turi teisęnutraukti Konsultaciją,jei Konsultacijos metu klausiamadalykų,nesusijusiu su asmens sveikatos priežiūrair/ar nepagarbiai bendraujama su konsultuojančiugydytoju ir/ar Taisyklių1.11 punkte nurodytais atvejais.

2.13. Konsultacijos metu gali būti daromas garso įrašas. Jeigu garso įrašas būtų daromas, Portalas įsipareigoja įspėti vartotoją, kad pokalbis bus įrašomas.

2.14. Po Konsultacijos suteikimo gydytojas nurodys trumpą Konsultacijos turinį, kuris bus matomas tik vartotojui jo Portalo asmeninėje paskyroje.

3. Asmens duomenų apsauga

3.1. Portalas įsipareigoja saugoti vartotojų asmens duomenis (vardą, pavardę, kontaktinius duomenis ir kita) bei vartotojų sveikatos duomenis teisės aktų nustatyta tvarka. Vartotojo asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis LR Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu,LR Pacientųteisiųir žalos sveikatai atlyginimo įstatymu,kitais teisėsaktais. Šie duomenys bus skirti tik Portalo gydytojams ir be vartotojo sutikimo nebus teikiami ar viešinami jokiems tretiesiems asmenims, išskyrus teisės aktų nustatytus atvejus.

3.2. Konfidenciali vartotojų informacija tretiesiems asmenims gali būti perduota, kai tai būtina tinkamam Konsultacijų vykdymui arba tai yra privaloma pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus.

3.3. Vartotojas įsipareigoja saugoti savo prisijungimus prie Portalo ir asmeniškai atsako už šių duomenųpraradimą ir/ar trečiųjų asmenų neteisėtus veiksmus pasinaudojus vartotojo prisijungimu ir pasinaudojus Konsultacijomis.

3.4. Portalas pasilieka teisę atsisakyti teikti Konsultaciją, jei kyla įtarimas, kad Konsultacija ketina pasinaudoti asmuo, neturintis teisės gauti Konsultacijas, ar asmuo galimai piktnaudžiauja Konsultacijų teikimo tvarka.

4. Atsakomybė

4.1. Vartotojas yra atsakingas už tai, kad jokie tretieji asmenys neteisėtai nepasinaudotų jo prisijungimo duomenimis prie Portalo ir nesinaudotų vartotojo teisėmis gauti Konsultacijas. Portalas neatsako, jei dėl vartotojo neatsargumo prisijungimo duomenys buvo prarasti ir/ar Konsultacijos išnaudotos.

4.2. Vartotojas yra atsakingas už savo sveikatą ir, jei jo būklė reikalauja gydytojo apžiūros, savarankiškai privalo kreiptis tiesiogiai į gydytoją. Portalas neatsako, jei po Konsultacijų ir rekomendacijų vartotojas jų nesilaiko arba rekomendavus kreiptis tiesiogiai įgydytoją, vartotojas nesikreipė ir dėl to kilo ar galėjo kilti neigiamos pasekmės. Vartotojas, patvirtindamas sutikimą su Taisyklėmis, aiškiai supranta ir patvirtina, kad Konsultacijos yra tik bendro rekomendacinio pobūdžio ir negali pakeisti realios gydytojo apžiūros priėmimo pas gydytoją metu.

4.3. Portalas įsipareigoja užtikrinti nepertraukiamą Konsultacijų teikimą Portalo nurodytu laiku. Portalas neprisiima atsakomybės, jei Konsultacijų neįmanoma teikti dėl nenumatytų (force majeure) aplinkybių, kaip tai reglamentuoja Lietuvos Respublikos teisės aktai.

5. Portalo nuosavybė

5.1. Portalas, jo turinys, funkcijos ir funkcionalumas (įskaitant, bet neapsiribojant, visą informaciją,programinęįrangą,teksto, vaizdo, garso bei projektavimo, parinkimo ir jos išdėstymą), priklauso Portalo savininkui UAB "Quaere medicum", juridinio asmens kodas 303646869, buveinės adresas Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Fabijoniškių g. 6-1. Šios Taisyklėsleidžia vartotojui naudotis Portalu tik asmeniniam, nekomerciniam naudojimui. Vartotojui draudžiama atgaminti, platinti, keisti, kurti išvestinius duomenis, viešai rodyti, viešai atlikti, publikuoti, atsisiųsti, saugoti ar perduoti bet kurią Portalo informaciją, išskyrus kiek tai leidžia Taisyklės.

6. Baigiamosios nuostatos

6.1. Portalas turi teisę keisti Taisyklių nuostatas be išankstinio įspėjimo. Apie taisyklių atnaujinimus/pakeitimus vartotojas bus informuojamas Portale ir supažindinamas su Taisykliųatnaujinimais/pakeitimais.

6.2. Visi ginčai sprendžiami abipusių derybų būdu. Vartotojas, turintys pretenzijų dėl Konsultacijųkokybės,gali pareikšti rašytinę pretenziją Portalui ne vėliau,kaip per 3 dienas nuo Konsultacijos suteikimo.

6.3.Taisyklėse neaptartiems atvejams taikomos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso ir kitų taikytinų teisės aktų nuostatos.